Marknadsföringens 5 faser

Marknadsföringen kan indelas i olika faser, eller skeden, som Analys-, Målsättnings-, Bestämnings, Genomförande- och Uppföljningsfaserna.

I varje fas uppstår många beslutssituationer där tusentals kronor kan, eller kunde ha sparats genom bättre kunskaper om vad som påverkar just Din försäljning, och hur mycket.

Köpprocessen/Marknadstrappan

Vid planering av vilka åtgärder som skall genomföras för att stimulera försäljning gäller att analysera köpprocessen som lite förenklat kan liknas vid en trappa, den s.k. marknadstrappan:

marknadstrappan


I varje steg finns flera beslutssituationer / problemställningar som kan behöva belysas ordentligt för att få förståelse för vad som verkligen driver en lönsam business.

1. För att få en uthålligt lönsam business måste det finnas en klart definierad och tillräckligt stor marknad.
2. Dina potentiella kunder, d.v.s. målgruppen måste känna till ditt företag och dina produkter / tjänster.
3. De måste vara positivt inställda till dig.
4. De måste någon gång göra ett 1:a köp för att bli lojala kunder.
5. De måste vara nöjda med ditt företag och dina produkter / tjänster, d.v.s. de måste uppleva att de fått valuta för
pengarna.

Några frågor ni bör ställa er själva, som är relaterade till marknadstrappan. Vet Du t.ex.:

1.Hur stor marknaden är, vilka dina målgrupper är och hur de ser ut? Vilka behov och preferenser de har?

2.Hur många i målgrupperna som känner till ditt företag eller dina produkter / tjänster och vad de står för?

3.Hur positiva de är och vilka attityder de har till ditt företag, dina produkter eller tjänster. Det är ju en absolut förutsättning för köp att kunder och potentiella kunder är positivt inställda till produkterna och ditt företag?

4.Om det är tillräckligt många av de som känner till Dig och ditt företag som har prövoköpt, lagt en första order? -kanske det finns möjligheten att göra ditt erbjudande mer attraktivt genom bättre kunskaper om vad som skapar 1:a köpet?

5.Varför inte fler av de som prövoköpt köper igen - kanske produkten / tjänsten inte var vad kunden förväntade sig,
de kanske upplever konkurrenten som bättre? Eller finns det andra skäl till tappade kunder?

Några andra vanliga frågeställningar är:

Har vi rätt pris i förhållande till erbjudandet?

Hur skall detta optimeras?

Hur är vår produktmix optimerad?

Hur är våra produkter optimerade i förhållande vad som är de mest efterfrågade behoven på marknaden? Hur stor kommer min försäljning att bli?
Om Du inte kan svaren på bara några av dessa frågor behöver Du sannolikt genomföra en eller flera undersökningar för att göra ditt företag mer lönsamt.

Vi på EMRIK kan, tillsammans med Dig och Din expertkunskap om marknaden, lägga upp en undersökningsplan som gör att vi kan komma sanningen mycket närmare och samtidigt lär oss vad som fungerar bäst på just Din marknad.

Om vi får chansen att träffas och diskutera vilka frågeställningar som är viktigast kan vi även klara ut om kostnaden att ta reda på svaren står i proportion till vinsten.

Se gärna våra exempel typundersökningar som ger svaren på en del av ovanstående frågor.

Kontakta oss gärna på email, telefon, fax eller brev för ytterligare information.